Icons
Icons
Icons
Icons

Afwezigheden

Het is wenselijk dat de klasleraar zo snel mogelijk wordt verwittigd van de afwezigheid en van de duur hiervan. Dit kan op verschillende wijzen :

Hieronder worden de meest frequente situaties beschreven waarbij al dan niet toestemming of een medisch attest vereist is. De volledige, gedetailleerde regelgeving vindt u in het schoolreglement, dat u heeft ondertekend in het begin van elk schooljaar.

1) Afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdag door ziekte
Hiervoor is geen doktersattest vereist. Wel moet de leerling na herstel een afzonderlijk briefje meebrengen met de vermelding van de reden en de duur van de afwezigheid,gedateerd en ondertekend door de ouders of voogd. Dergelijke briefjes mogen slechts 4 keer per schooljaar gebruikt worden. Vanaf de 5de keer is steeds een medisch attest vereist.

2) Afwezigheid van méér dan 3 opeenvolgende kalenderdagen door ziekte
Hiervoor is wél een origineel medisch attest nodig ! Het is in ieder geval ook wenselijkom contact op te nemen met de klassenleraar om afspraken te maken i.v.m. lessen en huistaken om geen te grote achterstand op te lopen.

3) Van rechtswege gewettigde afwezigheden
– begrafenis en huwelijk van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een    bloed- of aanverwant van het kind
– het bijwonen van een familieraad
– de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
– het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming
– onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking openbaar vervoer, overstroming,…)
Voor de verantwoording van deze 5 redenen van afwezigheid is een officieel document nodig.

– feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind (enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking – zie schoolreglement).Voor de verantwoording van deze afwezigheid volstaat een bewijs geschreven door ouders of voogd.

4) Afwezigheid tijdens de lesuren (o.a. doktersbezoek, tandarts,…)
Deze afwezigheden moeten worden vermeden. In ernstige gevallen kan vóóraf een schriftelijke aanvraag gedaan worden bij de directie.

5) Afwezigheiden om vakanties te vervroegen of te verlengen om op reis te kunnen gaan zijn niet toegelaten !

Download Afwezigheidsattest 2018-2019