Icons
Icons
Icons

Afwezigheden

Het is wenselijk dat de klasleraar zo snel mogelijk wordt verwittigd van de afwezigheid en van de duur hiervan. Dit kan op verschillende wijzen :

Hieronder worden de meest frequente situaties beschreven waarbij al dan niet toestemming of een medisch attest vereist is. De volledige, gedetailleerde regelgeving vindt u in het schoolreglement, dat u heeft ondertekend in het begin van elk schooljaar.

1) Afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdag door ziekte
Hiervoor is geen doktersattest vereist. Wel moet de leerling na herstel een afzonderlijk briefje meebrengen met de vermelding van de reden en de duur van de afwezigheid,gedateerd en ondertekend door de ouders of voogd. Dergelijke briefjes mogen slechts 4 keer per schooljaar gebruikt worden. Vanaf de 5de keer is steeds een medisch attest vereist.

2) Afwezigheid van méér dan 3 opeenvolgende kalenderdagen door ziekte
Hiervoor is wél een origineel medisch attest nodig ! Het is in ieder geval ook wenselijk om contact op te nemen met de klassenleraar om afspraken te maken i.v.m. lessen en huistaken om geen te grote achterstand op te lopen.

3) Van rechtswege gewettigde afwezigheden

4) Afwezigheid tijdens de lesuren (o.a. doktersbezoek, tandarts,…)
Deze afwezigheden moeten worden vermeden. In ernstige gevallen kan vóóraf een schriftelijke aanvraag gedaan worden bij de directie.

5) Afwezigheden om vakanties te vervroegen of te verlengen om op reis te kunnen gaan, zijn niet toegelaten !Naar overzicht info-pagina’s