Icons
Icons
Icons

Zorg

Leerlingen die leer- en/of andere problemen ondervinden

Onze visie op zorg

Onze school sluit zich volledig aan bij de zorgvisie van KVO. Het kind staat centraal binnen onze school, we proberen via Handelingsgericht werken zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind. We stellen ons de vraag wat heeft dat kind, binnen die klas met die leerkracht nodig om zo maximaal mogelijk te kunnen presteren.

Wij willen onze zorgleerlingen niet benaderen vanuit de negatieve context maar we willen kijken naar de mogelijkheden/kansen van onze leerlingen. In de literatuur vinden we dat streven terug in termen als adaptief onderwijs, inclusief onderwijs, brede basiszorg enz.

De klassenleerkracht is uiteraard de spilfiguur maar het zorgbeleid is een zaak van het hele schoolteam. Het zorgbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijsconcept.

 

1  Onderwijs met respect voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke leerling

We geloven in de eigenheid van elk kind en jongere, ieder met eigen mogelijkheden, talenten en groeikansen. Die kiemkracht willen we optimaal kansen geven door zó met hen om te gaan dat hun positieve ingesteldheid wordt ontwikkeld en versterkt.

 

2  Ouders als partners in de zorg

We stimuleren de betrokkenheid van ouders en dit verhoogt de kans op welslagen van de zorgacties naar hun kinderen. Een goede afstemming rond de inbreng van de school en van de ouders is belangrijk.

 

Kwaliteitsvol onderwijs als basis voor optimale ontwikkeling van leerlingen

Elk lid van het schoolteam doet ertoe in de brede basiszorg die we aanbieden aan leerlingen. Hoe groter de deskundigheid hoe meer er optimale omstandigheden worden gecreëerd voor kwaliteitsvol onderwijs in een veilig schoolklimaat. Elk  lid van het schoolteam neemt deze taak op in samenwerking met directie, zorgcoördinatoren,  CLB, … Hij werkt dus als een teamspeler.

 

Een waaier aan zorgmaatregelen om iedere leerling maximale kansen te  bieden

Ons onderwijs zet stappen om tegemoet te komen aan de mogelijkheden van elke leerling. Redelijke aanpassingen worden  weloverwogen en in samenspraak met alle betrokkenen ingezet. Vanuit een positieve ingesteldheid gaat de aandacht in de eerste plaats naar de (groei)kansen van elke leerling.

 

 Openstaan voor vernieuwing en professionalisering

 Professionalisering verhoogt de deskundigheid van het schoolteam. De verworven competenties worden gedeeld. Nieuwe inzichten krijgen hierdoor vlotter ingang  in de schoolwerking. Persoonlijke ontwikkelingsplannen en schooleigen prioriteiten sturen de professionalisering aan, zowel individueel als groepsgebonden.

 

6  Het zorgteam als ondersteuner

Het  zorgteam biedt in samenwerking met het CLB en pedagogische begeleiding de nodige ondersteuning en coaching bij de pedagogische en/of didactische taak van het schoolteam binnen het kader van het zorgcontinuüm. Dit gebeurt via structurele en informele overlegmomenten.

 

7  Het leerlingendossier als werkinstrument.

Het leerlingendossier is de samenvatting van de schoolloopbaan van de leerling. Het bestaat uit  een administratief en een pedagogisch luik. Het leerlingendossier bevat enkel relevante informatie en is een instrument om de continuïteit in de zorg te realiseren. Het team gaat op een respectvolle wijze met de gegevens uit het leerlingendossier om.

 

8  Een transparante en doelgerichte communicatie tussen alle betrokkenen

Overleg is cruciaal bij de zorg voor leerlingen. De communicatie tussen alle betrokkenen (collega’s, directie, CLB, ouders, leerlingen, externen) moet zowel via formele als informele kanalen constructief en efficiënt verlopen, rekening houdend met de vigerende regelgeving inzake privacy.

Rapportering van deze communicatie krijgt een plaats in het leerlingendossier

Leerlingen die leer- en/of andere problemen ondervinden, worden op deskundige wijze geholpen. De klasleerkracht zorgt voor de 1ste lijnshulp. Het zorgteam zorgt voor de noodzakelijk ondersteuning van de leerling en de leerkracht en dit in samenspraak met de ouders en eventueel externen (CLB, logo, kiné,…). Meer info kan u terugvinden op Vrij CLB Voor- en Noorderkempen | Vrij CLB Netwerk.

Contacteer het zorgteam

Oudercontact

Jaarlijks worden er enkele formele oudercontacten gepland :

 

 

Rapporten

Aan de leerlingen van de lagere school wordt regelmatig een rapport meegegeven. Deze rapporten zijn vooral bedoeld om de ouders op de hoogte te brengen van de houding en de prestaties van hun kind. De ouders worden verzocht de resultaten én de attitudes nauwlettend te bekijken en met hun kinderen te bespreken. De leerkrachten zijn steeds bereid het rapport toe te lichten.

 

Ondersteuningsnetwerk VOKAN

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, werken wij samen met het ondersteuningsnetwerk VOKAN.

U kan hier de infofolder van VOKAN bekijken.


Naar overzicht info-pagina’s